Centrum Administracyjne Regionalnych Placówek Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej
prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Opolska

Dane kontaktowe

ul. Jagiellońska 25
44-100 GLIWICE
tel./ fax: (32) 231–51-29
centrum@pieczazastepczagliwice.pl
Śląskie - pozytywna energia
Zadanie realizowane jest zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zawartą umową pomiędzy Województwem Śląskim

Historia

Zgodnie z wolą Założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - błogosławionego Edmunda Bojanowskiego (1814-1871) - w centrum troski stawiane jest dziecko zaniedbane, chore, biedne i opuszczone.
Potrzeba sprawowania doraźnej opieki nad dziećmi była bezpośrednią przyczyną powstania Zgromadzenia, które od początku rozwijało działalność pielęgnacyjną, opiekuńczą i wychowawczo - dydaktyczną.
W 1937 r. utworzony został Domu Małego Dziecka, który początkowo przewidziany był tylko dla osieroconych niemowląt.

Pod koniec 1937 r. w Domu Małego Dziecka przebywało już 30 dzieci w wieku do trzeciego roku życia oraz 30 osób starszych i 50-60 dziewcząt w szkole.

Wojna pociągnęła za sobą sieroctwo kolejnych wielu dzieci.

Mimo zwiększającej się liczby podopiecznych siostry ufały Opatrzności Bożej, głęboko wierząc, że zaradzi wielorakim potrzebom dzieci. Znaleźli się dobrzy ludzie, którzy nie szczędzili żywności i mleka - żywność tę odbierały siostry, przemierzając kilka kilometrów dziennie.

Końca wojny doczekały szczęśliwie wszystkie dzieci, siostry i personel świecki.

Od 1947 r. prowadzona była jednolita działalność jako Dom Małego Dziecka.

W 1951 r. Dom Małego Dziecka upaństwowiono, siostry pracowały w nim i kierowały domem do roku 1962 r. wtedy zmieniono nazwę na Państwowy Dom Małego Dziecka. Podlegał on Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gliwicach. Siostry nadal pracowały wśród dzieci jako pielęgniarki, opiekunki i kucharki, a władzę objęły władze świeckie.

Z dniem 1 grudnia 1990 roku Państwowy Dom Małego Dziecka, w ramach rewindykacji własności został przywrócony Zgromadzeniu.

Po gruntownej przebudowie i remoncie w latach 1991-1995 został przekształcony w Zakład Leczniczo-Wychowawczy dla Dzieci prowadzony przez Siostry Służebniczki NMP, podlegający bezpośrednio pod Ministerstwo Zdrowia w Warszawie.

Z dniem 1 stycznia 2001 r. ZLW w myśl obowiązujących przepisów prawnych przekształcono w placówkę opiekuńczo-wychowawczą pod nazwą Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy dla Dzieci, który podlegał pod resort Pomocy Społecznej do 31 grudnia 2012r.

W związku z wejściem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Zgromadzenie SSNMP wychodząc naprzeciw potrzebom środowiskowym z dniem 1 stycznia 2013r. powołało Centrum Administracyjne do wspólnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej:
Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego oraz Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej Nr 1 i Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej Nr 2, które prowadzone są na zlecenie Samorządu Wojewódzkiego w Katowicach.

W interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym umieszcza się dzieci, które wymagają specjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.

W regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej są umieszczane dzieci wymagające szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia wymagają stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji.

Na przestrzeni minionych lat ponad 4.500 dzieci otoczono całkowitą, całodobową opieką i umieszczono w znacznej większości w rodzinach adopcyjnych, biologicznych, zastępczych lub innych placówkach zgodnie z dobrem dziecka.

Centrum Administracyjne Regionalnych Placówek
Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej

prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Opolska
wykonanie: kotonski.pl