Centrum Administracyjne Regionalnych Placówek Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej
prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Opolska

Dane kontaktowe

ul. Jagiellońska 25
44-100 GLIWICE
tel./ fax: (32) 231–51-29
centrum@pieczazastepczagliwice.pl
Śląskie - pozytywna energia
Zadanie realizowane jest zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zawartą umową pomiędzy Województwem Śląskim

Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna

Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna Nr 1 i Nr 2

Realizowane zadania:

 • przyjmowanie dzieci wymagających szczególnej troski ze względu na stan zdrowia, dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, jeżeli nie ma ku temu przeciwwskazań, opracowanie diagnozy psychofizycznej,
 • zapewnienie dzieciom całodobowej, ciągłej lub okresowej opieki i wychowania oraz zaspakajanie wielorakich potrzeb w zależności od stopnia rozwoju somatycznego, intelektualnego i emocjonalnego, objęcie dzieci specjalistyczną opieką medyczną i rehabilitacją: NDT-Bobath, SI, hydroterapią,terapią logopedyczną, pedagogiczną i psychologiczną,
 • wyrównywanie deficytów rozwojowych poprzez zajęcia z grupą lub indywidualne, kompensacyjne, korekcyjne, zgodnie z planem pomocy dziecku, z elementami metod: W.Sherborne, M. i Ch. Knillów, M. Bogdanowicz, B. Strauss, W. Tymichowej, D. Dziamskiej, M. Frostig-Horne, Kllanza, E.Gruszczyk-Kolczyńskiej, C.Orffa, K. Sąsiadek, P. Deninsona, dogoterapią, rytmiką i inne,
 • zapewnienie dostępu do kształcenia dostosowanego do poziomu rozwoju wychowanka,
 • zapewnienie optymalnych warunków mieszkaniowych, wyżywienia, leczenia, zaopatrzenia w potrzebne rzeczy, odzież, sprzęt ortopedyczny, medialny, rekreacyjno-zabawowy, edukacyjny,
 • wspieranie w przygotowaniu do samodzielności, do życia społecznego, rozwijanie inteligencji emocjonalnej i intelektualnej, pomaganie w nawiązywaniu więzi uczuciowych i relacji interpersonalnych,
 • kształtowanie u dzieci nawyków i zachowań prozdrowotnych, prospołecznych,
 • współpraca z rodziną dziecka, sądem oraz innymi instytucjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinie i dzieciom, ocenianie sytuacji umieszczonego dziecka przez „zespół” ds. okresowej oceny,
 • czynienie systematycznych starań powrotu dziecka do rodziny,
 • zgłaszanie do przysposobienia dzieci z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodków adopcyjnych,
 • obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną zapewnia Centrum Administracyjne Regionalnych Placówek Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej.

Centrum Administracyjne Regionalnych Placówek
Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej

prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Opolska
wykonanie: kotonski.pl