Centrum Administracyjne Regionalnych Placówek Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej
prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Opolska

Dane kontaktowe

ul. Jagiellońska 25
44-100 GLIWICE
tel./ fax: (32) 231–51-29
centrum@pieczazastepczagliwice.pl
Śląskie - pozytywna energia
Zadanie realizowane jest zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zawartą umową pomiędzy Województwem Śląskim

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny

Realizowane zadania

 • całodobowa, specjalistyczna opieka medyczno - pielęgnacyjna i lekarska oraz wychowanie dziecka do 1 roku życia,
 • szybka diagnostyka małego dziecka oraz skuteczna rehabilitacja metodami: NDT- Bobath, Vojty, SI, hydroterapią,
 • wyrównywanie deficytów rozwojowych i zaniedbań środowiskowych, objęcie działaniami terapeutycznymi z elementami metod: M.Ch.Knillów, wczesnej interwencji, elementami Sali Doświadczania Świata, dogoterapii, kinesiology taping i in.,
 • troska o prawidłowy rozwój psychospołeczny, intelektualny i emocjonalny wychowanków, praca z grupą oraz indywidualna z dzieckiem, zgodnie z planem pomocy dziecku,
 • zapewnienie optymalnych warunków mieszkaniowych, wyżywienia, zaopatrzenia w potrzebne rzeczy, wyroby medyczne, lekarstwa, odzież, zabawki i in.,
 • transport dziecka w celu specjalistycznych konsultacji diagnostycznych i leczenia w poradniach, szpitalach, klinikach,
 • wspieranie rodziców przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • podejmowanie systematycznych starań przekazania dziecka do rodziny, mając zawsze na względzie jego dobro,
 • współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, centrami pomocy rodzinie z sądami rodzinnymi i innymi organizacjami, ocenianie sytuacji umieszczonego dziecka przez „zespół” ds. okresowej oceny,
 • zgłaszanie dzieci z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodków adopcyjnych,
 • obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną zapewnia Centrum Administracyjne Regionalnych Placówek Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej.

Centrum Administracyjne Regionalnych Placówek
Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej

prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Opolska
wykonanie: kotonski.pl